Terms of service

Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen Vonken en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Vonken gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Vonken bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.Vonken behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.Betaling van producten gekocht bij Vonken geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.

In geval van niet tijdige betaling is Vonken bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere)levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.Bij toepassing van dit beding die de koper, bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk aanvaardt, wordt ingeval van niet betaling op de vervaldag door nalatigheid, het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 12% per jaar op het openstaand bedrag. Bovenop is er een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het openstaand bedrag verschuldigd.

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Vonken is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

De producten aangeboden door Vonken voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Het is mogelijk dat Vonken op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Vonken is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Garantiebepalingen

Vonken volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Vonken behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
  • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 8 werkdagen na levering aan Vonken te melden.
  • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden nalevering schriftelijk per e-mail te melden aan Vonken.
  • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Vonken.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle vanbuiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Vonken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vonken niet in staat is haarverplichtingen na te komen.

Vonken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vonken haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Vonken opgeschort. Indien de periode waarin doorovermacht nakoming van de verplichtingen door Vonken niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Als Vonken met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Vonken niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Contracten waarbij de levering op aanvraag van de koper zal worden uitgevoerd of waarbij de koper de goederen zelf afhaalt bij de verkoper, behouden gedurende maximum 1 jaar de contractueel vastgestelde verkoopprijs. De verkoper zal zich bij deze contracten, indien nodig, een leveringstermijn van 1 maand kunnen voorzien. Wanneer 1jaar na datum van het sluiten van de overeenkomst het contract niet is uitgevoerd dan zal de contractueel voorziene prijs automatisch en zonder enige verdere verwittiging worden aangepast aan de prijs van de dag. Tenzij anders overeengekomen dient het contract uitgevoerd te zijn binnen1 jaar na datum contract. Na die periode zal de koper geacht worden éénzijdig zijn verplichtingen niet te hebben nagekomen en zal eenvordering tot ontbinding van de overeenkomst te zijnen nadele worden ingesteld ofwel de uitvoering van de overeenkomst worden gevorderd.

Wanneer de koper de bij contract aangegane verbintenissen niet nakomt zal de verkoper gerechtigd zijn in rechte de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De schadevergoeding die daarbij zal gevorderd worden, wordt contractueel bepaald op 30% van de factuurprijs, behoudens bewijs van werkelijk geleden hogere schade. 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vonken of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 8 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Vonken behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 8 kalenderdagen.

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Vonken, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Vonken levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indiende verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Vonken de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vonken kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vonken geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Vonken kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Vonken verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.